You are here

Doctoral Dissertations

 All the topics relevant to doctoral dissertation are in accordance with the Department’s research areas.

  1. „Badanie oddziaływań analogów pentamidyny z DNA oraz poszukiwanie modeli CoMFA dla układów z 1-alkilo-4-arylopiperazyną metodami modelowania molekularnego”  mgr fiz. Teresa Żołek (defended on 01.07.2008)
  2. „Poszukiwanie nowych, aktywnych biologicznie analogów pentamidyny: synteza, analiza struktury i oddziaływań z DNA”  mgr farm. Jerzy Żabiński  (defended on 25.11.2009)  
  3. Nowe pochodne 7-hydroksykumaryny o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej i przeciwdrobnoustrojowej: synteza, badania strukturalne i analiza wybranych aspektów aktywności biologicznej" mgr farm. Joanna Trykowska Konc (defended on 21.06.2011)
  4. „Synteza, badania strukturalne i biologiczne w grupie bis-indoli”  mgr farm. Magdalena Rasztawicka
  5. Synteza i analiza imprintowanych polimerów do izolowania i oznaczania dopaminy oraz jej metabolitów" mgr farm. Mariusz Dana  (defended on 13.02.2013) 
  6. Teoretyczna i eksperymentalna analiza rozpoznania molekularnego w układach imprintowanych polimerów” mgr farm. Monika Sobiech (defended on 1.06.2016)
  7. Polimery z odciskiem molekularnym pochodnych indolu jako selektywne adsorbenty oraz nośniki substancji czynnej" mgr farm. Dorota Klejn (defended on 7.06.2017)
  8. Synteza oraz analiza struktury i aktywności biologicznej nowych diamidyn aromatycznych" mgr farm. Mateusz Rezler (defended on 9.09.2020)
  9. "Molekularnie drukowane sorbenty w oznaczaniu wybranych biomarkerów wczesnego stadium zaburzeń z zakresu autyzmu" mgr farm. Marta Janczura
  10. "Polimery molekularnie drukowane jako chiralne adsorbentu biomolekuł: badania eksperymentalne i teoretyczne" mgr farm. Marcin Woźnica