Jesteś tutaj

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Zakład Chemii Organicznej prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauk farmaceutycznych, chemicznych i biologicznych. Działalność prowadzona jest w trzech grupach badawczych ściśle ze sobą współpracujących. Pierwsza grupa zajmuje się projektowaniem i syntezą nowych chemoterapeutyków, druga grupa koncentruje się na konstruowaniu nowych materiałów opartych na polimerach imprintowanych i ich zastosowaniach w analizie farmaceutycznej, a trzecia grupa prowadzi analizy teoretyczne oddziaływań biocząsteczek z celami molekularnymi, parametrów ADMET i modeli QSAR. Badania strukturalne cząsteczek i materiałów są źródłem danych do badań teoretycznych.  

Zakład współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi zarówno w ramach formalnych umów jak i wymiany doświadczeń.

Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe "MOLEKUŁA" oraz wykonywane są prace magisterskie i doktorskie, ściśle związane z tematyką naukową Zakładu. Wyniki studenckich prac badawczych są prezentowane na konferencjach naukowych i publikowane w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Prace magisterskie i prezentacje studenckie na konferencjach były wielokrotnie nagradzane.