Jesteś tutaj

REALIZOWANE PRZEDMIOTY

Podstawy chemii organicznej

(kierunek farmacja)

40 godz. wykładów, 30 godz. seminariów na II roku (sem. III) 

Celem nauczania chemii organicznej jest uzyskanie podstaw do zrozumienia chemii substancji leczniczych, biochemii, molekularnych podstaw farmakognozji, toksykologii i bromatologii. W czasie zajęć student powinien opanować wiedzę dotyczącą podziału związków organicznych, oraz ich nomenklatury i właściwości chemicznych. Powinien zapoznać się z rodzajami rekacji chemicznych i ich mechanizmami w powiązaniu ze strukturą związków organicznych. Powinien poznać różne typy izomerii i ich związek z właściwościami biologicznymi i fizykochemicznymi molekuł. Powinien umieć zaproponować teoretycznie możliwą syntezę prostego związku na podstawie znajomości reaktywności poszczególnych grup funkcyjnych.

Wykłady obejmują: podział związków węgla i nomenklaturę związków organicznych oraz systematykę związków organicznych według grup funkcyjnych i ich właściwości; strukturę związków organicznych w ujęciu teorii orbitali atomowych i molekularnych oraz efekty reonansowy i indukcyjny; budowę i właściwości związków heterocyklicznych oraz wybranych zwiazków naturalnych; typy i mechanizmy reakcji chemicznych związków organicznych; mechanizmy tworzenia i rodzaje wiązań chemicznych oraz mechanizmy oddziaływań miedzycząsteczkowych; podstawowe typy reakcji chemicznych. Podczas seminariów analizowane są i rozwiązywane wybrane zagadnienia teoretyczne będące rozszerzeniem tematyki wykładowej. Podstawowy materiał zawarty jest w podręczniku do chemii organicznej wydanym przez Oficynę Wydawniczą WUM (D. Maciejewska, M. Langwald, „Chemia organiczna” T. 1 i T. 2.). Podręcznik dostępny jest w formie elektronicznej (skrypty on-line). 

Synteza i identyfikacja związków organicznych

(kierunek farmacja) 

5 godz. wykładów, 10 godz. seminariów  i 85 godz. ćwiczeń laboratoryjnych na II roku (sem. IV) 

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności samodzielnej i bezpiecznej pracy w laboratorium oraz planowania i samodzielnego wykonania syntezy, oczyszczenia otrzymanego produktu i potwierdzenia jego struktury. W czasie zajęć student powinien również opanować metody identyfikacji nieznanego związku, zarówno metodami spektralnymi jak i chemicznymi. Umiejętności praktyczne nabyte w czasie realizacji programu mogą być wykorzystane w pracy zawodowej w przemyśle farmaceutycznym oraz w laboratoriach analitycznych i badawczych.

Wykłady obejmują materiał z zakresu wstępu do preparatyki oraz metod spektroskopowych i chromatograficznych analizy związków organicznych. Seminaria są poświęcone dokładnemu omówieniu szkła labolatoryjnego, przepisów BHP, operacji jednostkowych, analizie jakościowej oraz metodom spektroskopowym i chromatograficznym analizy związków organicznych. Natomiast w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ze szkłem laboratoryjnym używanym w realizacji konkretnych procesów chemicznych, metodami oczyszczania związków, wykonują 4 preparaty i potwierdzają strukturę otrzymanych substancji metodami spektralnymi. Zapoznają się również z metodami klasycznej analizy jakościowej wykonując ćwiczenie w postaci scenariusza. Ponadto uczą się wykorzystywania baz literaturowych do poszukiwania metod syntezy wybranego związku.

Chemia organiczna

(kierunek analityka medyczna)

15 godz. wykładów, 30 godz. laboratorium na I roku (sem. II) 

Wykład obejmuje podstawowy zakres następujących zagadnień: tworzenie wiązań chemicznych w związkach organicznych, wiązania wodorowe, tautomeria, stereoizomeria i izomeria strukturalna, podstawowe mechanizmy reakcji chemicznych (SN1, SN2, E1, E2, SEar, reakcje rodnikowe), nazewnictwo. Wybrano następujące grupy związków chemicznych do szczegółowego omówienia: węglowodory nasycone i nienasycone, areny, alkohole i fenole, etery, aminy, związki karbonylowe, pochodne kwasów karboksylowych. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne obejmują zapoznanie się ze szkłem laboratoryjnym używanym w realizacji konkretnych procesów chemicznych, syntezę, izolowanie i oczyszczanie związków chemicznych oraz identyfikację nieznanych substancji metodami klasycznej analizy jakościowej.