Jesteś tutaj

BADANIA NAUKOWE

Tematyka prac badawczych       Tematyka badań

Projektowanie i synteza substancji o potencjale terapeutycznym obejmuje związki z grupy hydroksykumaryn, indoli i benzamidyn. Fragmenty kumarynowe i indolowe występują w wielu metabolitach wtórnych syntezowanych przez rośliny i ich aktywność biologiczna jest bardzo szeroka. Ugrupowania benzamidynowe występują w silnie działających lekach, ale ich zażyciu towarzyszą silne działania uboczne. Te trzy grupy stanowią rusztowania, na których budowane są nowe cząsteczki o lepszych parametrach leczniczych niż struktury wiodące. Syntezy prowadzone są w sposób klasyczny i w reaktorze mikrofalowym. Struktura otrzymanych związków analizowana jest również w ciele stałym w poszukiwaniu polimorfów i pseudopolimorfów.

Prace w tematyce polimerów drukowanych molekularnie (imprintowanych) obejmują syntezę materiałów polimerowych mających zdolność rozpoznania molekularnego określonych substancji. Ich właściwości są następnie testowane w analizie farmaceutycznej biomolekuł, substancji leczniczych i ich metabolitów. Opracowywane są zwalidowane metody oznaczania określonych analitów, głównie z grupy amin biogennych. Ponadto tworzone są modele teoretyczne wnęk polimerowych umożliwiające analizę oddziaływań międzycząsteczkowych definiujących selektywność polimerów.

Prace teoretycznie oparte na modelowaniu molekularnym związane są z analizą parametrów ADMET (adsorpcja-dystrybucja-metabolizm-wydalanie-toksyczność) oraz oddziaływań z celami molekularnymi,  głównie związków opracowywanych w Zakładzie Chemii Organicznej. Celami molekularnymi są DNA, receptory serotoninowe, receptory nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR), białka osocza i kanały potasowe hERG. Otrzymane wyniki entalpii swobodnej oddziaływania, oszacowane przez pomiary eksperymentalne, pozwalają na tworzenie modeli QSAR. Natomiast przewidywanie parametrów ADMET pozwala racjonalizować kierunki syntez i wybór związków do badań biologicznych in vitro i in vivo.